\ .1.  Algemeen
– FM-Deal is (de ondernemer) en heeft beheert verschillende websites waaronder deze website XOutdoor.eu.
– KvK: 27194074
– BTW no: NL002042520B57
– Consument is de afnemer
1.1 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

2Bestellen & tot stand komen overeenkomst.
2.1 Alle uitingen van op de website gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
2.2 Bestellingen zoals per e-mail, via websites worden geplaatst (met vermelding van klantnummer, uw meest recente straatadres, juiste telefoonnummer(s), de juiste bestelnummers en aantallen te bestellen artikelen.
2.3 Indien acceptatie van een bestelling van een bepaald artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal in overleg met de afnemer trachten een qua prijs en kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren. De bestelling zal na overeenstemming in aangepaste vorm worden geaccepteerd. 
2.4 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat wij de bestelling hebben geaccepteerd.

3.  Prijzen
3.1 De prijzen op de websites zijn de actuele prijzen. De prijzen in mailingen kunnen daarvan afwijken vanwege prijswijzigingen die na het drukken van de mailingen zijn doorgevoerd.
3.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is de ondernemer bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
3.3 Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en inclusief BTW, exclusief kosten van vervoer, verzending en wettelijke bijdragen tenzij anders vermeld staat. Per bestelling wordt, afhankelijk van de wijze van betaling, éénmalig een op de websites vermelde bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht. Exclusief BTW wordt ook getoond op de verzamelbladzijden.
3.4 De ondernemer is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen door te berekenen.

4.   Levering
4.1 De ondernemer levert de bestelling uitsluitend uit aan de afnemer/koper, als de totale factuur is  voldaan aan de ondernemer.
4.2 De ondernemer bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien de afnemer bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor zijn rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven straatadres van de afnemer afgeleverd.
4.3 De ondernemer levert de bestelling met bekwame spoed af. Bij vertraging in de aflevering van de hele bestelling of een deel daarvan verzendt uiterlijk binnen vier weken na de acceptatie van de bestelling een bericht. Afnemer heeft dan het recht om uiterlijk binnen viertien dagen na ontvangst van het vertragingsbericht de bestelling, voor zover vertraagd, zonder kosten te annuleren. De verzending van de producten is altijd voor risico van de afnemer. De ondernemer kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
4.4 De ondernemer behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten af te leveren. Aan deelleveringen of nalevering zijn geen extra kosten verbonden.
4.5 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. De afnemer is gehouden dit binnen zeven dagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk te melden. Alsdan wordt de levering eventueel op kosten van de ondernemer aangevuld of opnieuw gedaan. 
4.6  Overmacht. De bestellingen worden zo spoedig mogelijk naar gelang van de beschikbare voorraden en de verwerkingsmogelijkheden uitgevoerd. Indien wij wegens omstandigheden, die zich buiten onze schuld voordoen, verhinderd worden onze verplichtingen na te komen, dan hebben wij de keuze om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden voortduren (met een maximum van 30 dagen, mocht de omstandigheid langer dan 30 dagen voortduren dan stellen we u maximaal 1 maand na aankoopdatum op de hoogte waarna u het recht krijgt om uw bestelling kosteloos te annuleren), dan wel de overeenkomst door middel van schriftelijke mededeling aan de afnemers te beëindigen. Volgende omstandigheden worden beschouwd als geval van overmacht: staking, uitsluiting, opstootjes, revolutie, mobilisatie, oorlog , epidemieën, in gebreke blijven van leveranciers of andere gelijksoortige of ongelijksoortige omstandigheden.
4.7   Installatie werkzaamheden
Mocht de cliënt wensen dat de aangeschafte apparatuur moet installeren dat geldt daarvoor ook de algemene voorwaarden van FM-Deal.

5.   Betaling
5.1 Betaling geschiedt per bank, creditcards, rembours of online bankieren (Ideal), Giropay, MisterCash, Cart Blue via Multisafepay (www.multisafepay.com), Paypal (www.paypal.com), per bank overschrijving of contant;
5.2 Indien is overeengekomen dat op rekening wordt betaald, geldt een (fatale) betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
5.3 In daartoe aanleiding gevende gevallen behoudt de ondernemer zich het recht voor een voorgestelde betaalwijze niet te aanvaarden. In dat geval wordt dat meegedeeld en wordt de bestelling na vooruitbetaling toegezonden.
5.4 Verrekening met vorderingen op de ondernemer of opschorting is niet toegestaan tenzij zulks alsnog schriftelijk wordt overeengekomen. 
5.5 Vooruitbetaling kan slechts per bank.
5.6 Na overschrijding van een betalingstermijn is de afnemer de wettelijke rente en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 175,- verschuldigd. De ondernemer kan dan nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst bij brief ontbinden.

6.   Eigendomsvoorbehoud
6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van de ondernemer, totdat aan alle (betalings) verplichtingen is voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.
6.2 De ondernemer is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van de ondernemer zijn gebleven terug te (laten) nemen.

7.  Retourzendingen (retourrecht)
7.1 Nadat de afnemer het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de afnemer de bevoegdheid om binnen  14 dagen (retourrecht) na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met de ondernemer te ontbinden. Retourverzendkosten zijn voor de afnemer.
7.2 Na ontvangst van de retour zal het eventueel reeds betaalde van het product bedrag binnen 30 dagen aan de koper gerestitueerd worden.
7.3 Wanneer de door ondernemer afgeleverde artikelen niet binnen de “zichttermijn” van artikel 7.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.
7.4  Van het retourrecht zijn uitgesloten:
– Beschadigde producten, verpakkingen en gebruikte producten;
– Producten met kortingen kunnen niet worden geruild;
– Food en Drank;
– Bijzondere bestellingen, zoals bestellingen Barbecue & Outdoor Kitchen en van reserve-onderdelen en maatwerk;
– Projectmatige werkzaamheden.

7a.  Herroepingsrecht Business  2 Business gelden niet
Voor de zakelijke transactie tussen de ondernemer en koper (bedrijf) geldt er geen Herroepingsrecht in welke vorm dan ook.

8.  Garantie
8.1  De ondernemer staat ervoor in dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabriek garantietermijn. Deze garantie geldt niet in geval het geval het gebrek is te wijten aan nagelaten verzorging, opzettelijke beschadiging, of onoplettendheid. Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.
8.2 Bij levering gebrekkige/incomplete/verkeerde producten heeft de koper recht op aflevering van het ontbrekende, herstel of vervanging van de zaak. Dit recht vervalt wanneer de koper de zaak niet binnen bekwame tijd na ontdekking meldt. 
8.3 De ondernemer heeft geen eigen technische dienst. De ondernemer zal bemiddelen met de betreffende fabrikant of zal de koper verwijzen. 
8.4 Deze garantie is niet van toepassing indien:
het artikel of apparaat bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen Transportschade;
-wijzigingen aan het artikel of apparaat zijn aangebracht;
-sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing;
-het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid;
-sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.;
-de ondernemer  niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.

9. Persoonsgegevens
9.1 Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van de ondernemer opgeslagen om de bestellingen te verwerken. Daarnaast gebruikt de ondernemer de gegevens voor interne marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het toesturen van catalogi, aanbiedingen. De ondernemer hanteert bij het gebruik van persoonlijke gegevens de desbetreffende wetgeving.
9.2 Wanneer de ondernemer gegevens aan derden verstrekt voor het uitvoeren van taken in het kader van onder 9.1 beschreven werkzaamheden blijft de privacy gewaarborgd.

10. Aansprakelijkheid
10.1 De aansprakelijkheid van de ondernemer met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 8 geregelde garantie.
10.2 De ondernemer is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten in catalogi, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
10.3 Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van de ondernemer beperkt tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de terzake verzonden factuur.

11. Informatievoorziening
11.1 Uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst worden deze algemene voorwaarden door de ondernemer al dan niet elektronisch aan de afnemer aangeboden. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst uitprinten of opslaan van de voorwaarden.
11.2 De afnemer stelt op haar website de volgende informatie beschikbaar:

  • haar vestigingsadres en het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel de belangrijkste kenmerken van de producten, waaronder de prijs de wijze en kosten van aflevering en betaling het emailadres waar klachten kunnen worden ingediend indien dat anders is dan haar vestigingsadres.

11.3 Indien afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden of vernietigen op grond van het feit dat de ondernemer niet zou voldoen aan wettelijke informatieplichten, dient dit recht te worden uitgeoefend binnen 14 werkdagen na acceptatie van de bestelling.

12.  Geschillen
12.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar de ondernemer is gevestigd bevoegd, tenzij de ondernemer voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 27194074 (Thorbeckelaan 601, 2564 CE Den Haag)